Våra mål

Övergripande mål

Omställning till ett hållbart samhälle – alla mänskliga aktiviteter skall bedrivas inom planetens gränser – med resurskretslopp – och med samtidig strävan till uppfyllande av De Globala Hållbarhetsmålen, FN:s Agenda 2030.

För detta övergripande mål arbetar vi på lokal nivå med delmål så att Kungälvs kommun kan bidra till den nationella och globala omställningen. Vi har 8 tematiska arbetsgrupper som inkluderar
Energi, Klimatanpassning, Hållbart byggande,
Fossilfria transporter, Matsystem & Lokalproducerat, Naturmiljöer för insekter,
Agenda 2030, Ökad självförsörjning

Medel

Utbildning och inspiration i omställningsfrågor

Detta innefattar bl a offentliga föredrag, seminarier, hearings, studiecirklar, gemensamaktiviteter

Kommunikation utåt

Effektiv kommunikation med hemsida, blogg, Facebook, Instagram, debattartiklar, insändare och stående spalt i KungälvsPosten.