Kort översikt föreningens aktiviteter våren 2023

Omställning till ett hållbart samhälle – alla mänskliga aktiviteter skall bedrivas inom planetens gränser – med resurskretslopp – och med samtidig strävan till uppfyllande av De Globala Hållbarhetsmålen, FN:s Agenda 2030. För Omställning Kungälv är klimatfrågan överordnad och samverkar med biologisk mångfaldsfrågorna och med övriga dimensioner hållbarhetsdimensioner. För detta övergripande mål arbetar vi på lokal nivå med delmål så att Kungälvs kommun kan bidra till den nationella och globala omställningen.

Arbetsgrupper
Energi & Klimat
Klimatanpassning
Klimathänsyn vid nybyggnation
Fossilfria transporterMarstrandsfärjan, resemiljö Ytterby station
Matsystem & LokalproduceratSjöhålaprojektet; Tillsammansodling; Fruktlund i Komarken; Lokal mat i skolor
Naturmiljöer för insekter
Agenda 2030 i kommunenuppstart januari 2023
Ökad självförsörjning – uppstart 28 mars 2023

Föreläsningar & Seminarier
Plast i havet – 15 feb – Föreläsning Bethanie C. Almroth Göteborgs univ
Mat från havet – 29 mars – Mimers – arr. tillsammans m Naturskyddsfören.
Tågresor – från flygskam till tågskryt  11 april Mimers Föreläsning Susanna Elfors
Jordbruksmark, lokal matproduktion och ekologiskt husbygge – årsmöte 15 april Torsby församlingshem
Hållbart byggande seminarium med ETC m fl – 20 april, Kvarnkullen
Energiseminarium  om markbaserade sol -celler, andelsparker mm 27 april Mimers

Läsecirklar
Klimatpsykologi Hur vi skapar en hållbar förändring. K. Andersson, F.Hylander & K.Nylèn.2022.
Jorden Vår planets historia och framtid. Johan Rockström och Owen Gaffney. 2022.

Frågespalt Klimat & Hållbarhet i Kungälvs-Posten – varje månad

Samarbeten
Klimatomställning Borås; Egnahemsfabriken Tjörn; Omställning Ale – forskningsprojekt med Chalmers; Mariestads kommun – vätgas från solel; Trollhättans kommun, Härryda kommun, Omställning Hjo – hållbarhetsarbete; Klimatkommunerna: Lund m fl;  Finspångs kommun –  Agenda 2030arbete; Södertälje kommun – odlingsstrategi; Naturskyddsföreningen, Fredsföreningen, Equmeniakyrkan; Svenska kyrkan; Hela Sverige ska leva; Studiefrämjandet Väst; GMV-Chalmers, -GU; VästraGötalandsRegionen – Klimat 2030; Göteborgsregionen; Leader Bohuslän mm

Cykla för klimatet med Vårfest 6 maj 2023