Kort översikt föreningens aktiviteter hösten 2023

Omställning till ett hållbart samhälle – alla mänskliga aktiviteter skall bedrivas inom planetens gränser – med resurskretslopp – och med samtidig strävan till uppfyllande av De Globala Hållbarhetsmålen, FN:s Agenda 2030. För Omställning Kungälv är klimatfrågan överordnad och samverkar med biologisk mångfaldsfrågorna och med övriga dimensioner hållbarhetsdimensioner. För detta övergripande mål arbetar vi på lokal nivå med delmål så att Kungälvs kommun kan bidra till den nationella och globala omställningen.

Arbetsgrupper
Förnybar energi
Klimathänsyn vid nybyggnation; Klimatanpassning
Fossilfria transporterMarstrandsfärjan; Tågresor; Cykling mm
Hållbar matproduktionLokalproducerat, jordbruksmark & självförsörjning i regionen; Lokal mat i skolor; Tillsammansodling; Mötesplats i trädgård; Fruktlund i Komarken; Sjöhålaprojektet
Naturmiljöer för insekter
Visioner av det omställda samhället
Agenda 2030 i kommunen
Ungdomsgruppen

Föreläsningar & Seminarier & Workshops
Visionsarbete – workshop
Förnybar energi – workshop om andelsägande – solel-parker
Hållbarhetsveckan 16 – 22 oktober 2023:
Planering och byggande för hållbarhet – Egnahemsfabriken Tjörn – workshop med studiebesök;
Klimatpsykologi – föreläsning i samarbete med Naturskyddsför., Equmenia, Fredsföreningen;
Hållbart byggande på landsbygden – webinarium i samarbete med Hela Sverige ska leva, Studiefrämjandet

Omställningsarbetet och det globala sammanhanget – OmK deltar i FN-dagen 24 okt


Månatlig spalt i Kungälvs-Posten om Klimat, Hållbarhet och Omställning

Läsecirklar
Klimatpsykologi Hur vi skapar en hållbar förändring. K. Andersson, F.Hylander & K.Nylèn.2022.
Jorden Vår planets historia och framtid. Johan Rockström och Owen Gaffney. 2022.
Aktivt hopp. Joanna Macy & Chris Johnstone.

Klimataktioner
Fackeltåg för klimatet 9 december 2023

Samarbeten
Kungälv Energi; Kungälvs kommun; Klimatkommunerna; Klimatomställning Borås; Egnahemsfabriken Tjörn; Omställning Tjörn; Omställning Hjo; Naturskyddsföreningen, Fredsföreningen, Equmeniakyrkan; Svenska kyrkan; Hela Sverige ska leva; Studiefrämjandet; GMV-Chalmers-GU; VästraGötalandsRegionen – Klimat 2030; Göteborgsregionen; Leader Bohuslän; Hushållningssällskapet; LRF; Kungälvs Filmstudio mm

Kommunikation utåt
Hemsidan –  www.omstallningkungalv.se      Facebook       Instagram