Projektet Sjöhåla strandäng 2021 – restaurering av igenvuxen naturbetesmark i Kungälvs kommun

Restaurering av en igenväxande naturbetesmark i Bohuslän initierades av den ideella föreningenOmställning Kungälv. Syfte var att möjliggöra för fortsatt utveckling av betesmarkens biologiskamångfald av växter och djur. När arealen naturbetesmarker …