Sjöhåladagen 28 augusti 2022 – kort sammanfattning till Föreningsnytt i KP

Omställning Kungälv initierade 2021 restaurering av en igenväxande naturbetesmark i Sjöhåla. Syftet är att gynna strandängens biologiska mångfald. Samtidigt främjas lokalproducerat ekologiskt kött genom att arealen naturbetesmarker ökas. Ökning av gräsmarksareal gynnar kolinlagring som är en klimatpositiv åtgärd. Restaureringen underlättar tillgängligheten för besökare och närboende.

Allt arbete utfördes ideellt som gemensam aktivitet tillsammans med Omställning Kungälv,. Naturskyddsföreningen i Kungälv och närboende i Sjöhåla. Ett 70-tal personer deltog vid flera olika tillfällen under 2021 med buskröjning, vassbränning och stängsling. Medel för materialkostnader som stängsel, grindar mm erhölls från Naturvårdsverkets LONAmedel, i en gemensam ansökan från Kungälvs kommun i samarbete med kommunekologen. Strandängen betas av ungdjur från Hållsunga gård sedan juni 2021. Allmänheten inbjöds till visning av området söndagen 28 augusti.

Skakig väderleksrapport gav utsikter till regn men arrangörerna var väl förberedda.  

Medverkande: Gunilla Almered Olsson, Staffan Larsson, Omställning Kungälv, Johan Hjerpe, Naturskyddsföreningen, Andreas Dahlqvist, kommunekolog i Kungälvs kommun, Amanda Hansson Hållsunga gårdsbutik. Publik ca 40 personer.

Gunilla gav kort översikt över LONAprojektets mål, uppläggning och arbete. Andreas fyllde på med mer info om LONAprojekten och Johan berättade om inventeringar av växter. Amanda talade om Hållsunga gårds djur som arbetar på naturbeten och om de matprodukter som hon tillverkar och säljer. Hon har studerat måltidsekologi vid Grythyttans restauranghögskola och mathantverk på Eldrimner.

Gunilla, Johan och Andreas guidade gruppen på ängen, talade om effekten av restaureringen på växter och djur, om arter som gynnas av igenväxning och av bete och om att naturbetesmarker är de mest artrika miljöer som finns i norra Europa. Vi passerade gränsen till det igenväxta området utanför LONAprojektet. Det är samma strandäng men här dominerar den höga bladvassen som faktiskt gjort stigen osynlig. Det är en mycket pedagogisk påminnelse om hur området såg ut för 1,5 år sedan… Vi fick nyttig info från närboende till Sjöhålaängen: diket i nordöst är frånhägnat bete. Det växer igen och hålls öppet med handkraft. Kan det ingå i betesområdet? Bra förslag!

Vandringen avslutades efter 1,5 timme och folk handlade delikatesser som brynost i Amandas butik. Det började regna och vi packade ihop vår utrustning. Då slutade regnet och en ny grupp väntade på guidning i ängen.  Det fick de.

Delar av publiken på vandring i ängen med guidning av Gunilla Almered, Johan Hjerpe och Andreas Dahlqvist
De trägna ängsarbetarna, kvigor från Hållsunga gård.
På andra sidan stängslet – bladvassen har gjort stigen oframkomlig
Amanda Hansson, Hållsunga gårdsbutik, med lokalproducerade delikatesser
Gunilla o Staffan på väg till LONAdagen i Sjöhålaängen – stolta Omställningsarbetare

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *