Omställning Kungälv arrangerade politikerhearing om Klimat och Hållbarhet

valårsevent 26 april 2022

Samtliga nio partier i Kungälvs i kommunfullmäktige var inbjudna att delta i den politikerutfrågning om klimat och hållbarhet som Omställning Kungälv anordnade i slutet av april. Sju partier deltog men KD och SD uteblev.  Klimatändringen pågår och är inte möjlig att bortse ifrån. Alla – inte minst politiker – måste inse att klimatändringsprocessen gäller vår livsmiljö också i Kungälv. För att vi ska kunna leva upp till våra klimatlöften krävs en stor omställning av samhället. Omställningen innebär stora utmaningar men öppnar också dörren för nya framtida affärsmöjligheter med stor utvecklingspotential och nya arbetstillfällen. Politikerna har en viktig roll i denna utveckling – och de måste samarbeta över partigränser, sa Gunilla Almered Olsson, som inledde mötet.

Representanter från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen gav intressanta presentationer av regionens arbete med det pågående Agenda 2030- och Miljömålsarbetet samt satsningen Klimat 2030, med särskild inriktning på kommuner. Till 2030 ska Västra Götalandsregionen vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. I Kungälv är det transporterna som står för de största utsläppen.

Bildspel om Klimat och Miljömålsarbetet i Västra Götaland av Gerda Roupe och Jesper Blomkvist

Utfrågningen av politikerna leddes på ett engagerat och högst professionellt sätt av Ingrid Westerfors, Coompanion, Göteborg. Frågeområdena som avhandlades var specifika för Kungälv och är alla viktiga för klimatet: Fossilfria transporter, Byggboomen, Krisberedskap och Framtidsvision.

Ingrid Westerberg var en mycket professionell moderator för utfrågningen av de 7 partierna

Från politikersvaren framgick att partierna är mycket positiva till elfordon i kommunal drift, utbyggd ladd-infrastruktur, fler cykelbanor och utbyggnad av Bohusbanan.  De flesta partier i Kungälv vill undvika att bebygga åkermark, flera vill bygga höghus. MP förespråkade trä som byggnadsmaterial av klimatskäl.  L pekade på att parkeringsplatser för alla boende är mycket arealkrävande och i stället bör kollektivtrafikmöjligheter planeras vid nybyggnation. Vad gäller Krisberedskap lyfte flera partier värdet av lokalproducerad mat.

Framtiden i Kungälv ska enligt politikerna i alla partier i utfrågningen hanteras med samarbete över partigränser, men ett opolitiskt Hållbarhetsråd förespråkades endast av V och L. Övriga partier var negativa eller oklara i denna fråga. Från publiken hördes då en kommentar att det är märkligt att politiker tillbakavisar möjligheten att använda kompetens och erfarenheter från ett Hållbarhetsråd – i en tid då de komplexa frågorna om klimat och hållbarhet måste hanteras för att det skall finnas en framtid för barn och barnbarn i vår kommun…! Sista ordet är ännu inte sagt i denna fråga.

Våra beslutsfattare har goda intentioner, men behöver en större förståelse för det allvarliga läget vi befinner oss i. Det saknas strategier, planer, mål, delmål, uppföljning, visioner, kunskaper, insikter, handling, mod mm. Nu känner Kungälvspolitiker till Omställning Kungälv och förhoppningsvis inser de att klimat- och hållbarhet både är viktiga val-frågor – och att det gäller ett generationsperspektiv!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *