Projektet Sjöhåla strandäng 2021 – restaurering av igenvuxen naturbetesmark i Kungälvs kommun

Restaurering av en igenväxande naturbetesmark i Bohuslän initierades av den ideella föreningen
Omställning Kungälv. Syfte var att möjliggöra för fortsatt utveckling av betesmarkens biologiska
mångfald av växter och djur. När arealen naturbetesmarker ökas främjas lokalproducerad ekologisk
mat genom köttproduktion. Lokalproducerad mat minskar importberoende och minskar samtidigt
samhällets sårbarhet. Ökning av gräsmarksareal gynnar kolinlagring som är en klimatpositiv åtgärd.
Andra ekosystemtjänster är rekreation och friluftsliv genom att restaureringen underlättar
tillgängligheten för besökare och närboende.
Allt arbete utförs ideellt som gemensam aktivitet, en dugnad. Medel för materialkostnader som
stängsel, grindar mm erhölls från länsstyrelsens LONAmedel, i en gemensam ansökan från Kungälvs
kommun i samarbete med kommunekolog Anna Dahlen. Området betas av kor från närbelägna Hållsunga gård. Projektet har väckt ett mycket stort intresse och deltagande med 70-tal personer från de ideella föreningarna Omställning Kungälv, Naturskyddsföreningen, samt en lokal vägförening och andra närboende.

Hela projektet är ett exempel på lokal Agenda 2030 aktivitet i omställningsarbetet och gäller särskilt
Hållbara matsystem och Lokal matproduktion , Lokalt deltagande av civilsamhället, Hälsa och
välbefinnande, Biologisk mångfald, , Bekämpa klimatförändring, målen 2, 3, 12, 13, 15, 16.
Området omfattar 3,7 ha med havsstrandäng, frisk och torr gräsmark samt hällmark och omgivande
buskmarker. Området har varit betat under mycket lång tid, > 1000 år, utom de senaste 25 åren.
Röjning och bränning av vass skedde under mars-april 2021. Betesdjuren, 7 ungdjur av nöt, betade
området från 6 juni 2021 till november 2021. Det sena betessläppet 2021 berodde på tidsåtgång för
restaureringen med röjning, bränning, stängsling, uppsättning av grindar samt grävning av två
bevattningsdammar för betesdjuren. Framöver kommer betet ske från mitten av maj till oktober.
Förändringar av landskap och biologisk mångfald följs genom landskapsfoto, inventeringar av växter,
fåglar och insekter 2021-2023.
Kontakt: Gunilla Almered Olsson, Omställning Kungälv, tel: 0730 914 917 email:
almered.gunilla@gmail.com

Eldning av vass och ris mars 2021
Renovering av stenmur 2021
Stängsling i maj 2021
Stängsling i berget
Stängslet går också i det grunda vattnet – maj 2021
Sjöhåla invigning 6 juni 2021. Folksamling vid berget. Foto. E. West
Ormtunga på den brända vassmarken
Ängsruta var en överraskning!
Vegetationsinventering i juli 2021. Maria Aronsson, Johan Hjerpe, naturskyddsföreningen
Makaonfjärilslarv, september 2021. Foto. Eva Andersson
Betesdjuren i oktober 21 2021

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *